Karatsu in Kyushu
.


Publisher:Takemura
Format:Mitsu-kiri
Restrikes:
Variants:
Seals, etc.:

Karatsu in Kyushu      Date: 1936

Previous Back to Home Next