Kintai Bridge (1)
.


Publisher:Takemura
Format:Mitsu-kiri
Restrikes:
Variants:
Seals, etc.:(1)

Kintai Bridge (1)      Date: 1935

Previous Back to Home Next