Koitsu.com

Red Lantern Shop mailer Catalog - Spring 1967 catalog

This is the Spring 1967 catalog, consisting of 32 pages including inner and outer covers. Listed artists are:

 • Fumiaki Fukita
 • Hideo Hagiwara
 • Okiie Hashimoto
 • Shuzo Ikeda
 • Tomoo Inagaki
 • Yoshio Kanamori
 • Toru Mabuchi
 • Haku Maki
 • Akira Matsumoto
 • Tadashi Nakayama
 • Tadashige Oho (Ohno)
 • Kiyoshi Saito
 • Junichiro Sekino
 • Sadao Watanabe

Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- front cover

Previous PageFront and back coversNext page

Red Lantern Shop mailer Catalog - Spring 1967 catalog summary
Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- page
Front and back covers
Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- page
Inside cover and page 1
Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- page
Pages 2 and 3
Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- page
Pages 4 and 5
Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- page
Pages 6 and 7
Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- page
Pages 8 and 9
Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- page
Pages 10 and 11
Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- page
Pages 12 and 13
Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- page
Pages 14 and 15
Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- page
Pages 16 and 17
Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- page
Pages 18 and 19
Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- page
Pages 20 and 21
Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- page
Pages 22 and 23
Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- page
Pages 24 and 25
Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- page
Pages 26 and 27
Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- page
Pages 28 and price list page 1
Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- page
Price list page 2 and 3
Red Lantern Shop Spring 1967 catalog- page
Price list page 3 and inside back cover


Back to Catalog Database Back to Research & Articles Back to Koitsu.com Home To Ohmi Gallery Home