Koitsu.com

Red Lantern Shop mailer Catalog - August 1980 mailer catalog

This is the Autumn 1980 mailer catalog, consisting of 20 pages. Listed artists are:

 • Iwao Akiyama
 • Waichi Hayashi
 • Masashisa Hirota
 • Akemi Inagaki
 • Toyohisa Inoue
 • Wako Ito
 • Yoshiharu Kimura
 • Fumio Kitaoka
 • Yoshitoshi Mori
 • Tadashi Nakayama
 • Katsuyuki Nishijima
 • Koichi Sakamoto
 • Junichiro Sekino
 • Sadao Watanabe
 • Tatsumasa Watanabe

Red Lantern Shop Autumn 1980 catalog- page

Previous PageFront and back coversNext page

Red Lantern Shop mailer Catalog - August 1980 mailer catalog summary
Red Lantern Shop Autumn 1980 catalog- page
Front and back covers
Red Lantern Shop Autumn 1980 catalog- page
Pages 1 and 2
Red Lantern Shop Autumn 1980 catalog- page
Pages 3 and 4
Red Lantern Shop Autumn 1980 catalog- page
Pages 5 and 6
Red Lantern Shop Autumn 1980 catalog- page
Pages 7 and 8
Red Lantern Shop Autumn 1980 catalog- page
Pages 9 and 10
Red Lantern Shop Autumn 1980 catalog- page
Pages 11 and 12
Red Lantern Shop Autumn 1980 catalog- page
Pages 13 and 14
Red Lantern Shop Autumn 1980 catalog- page
Pages 15 and 16
Red Lantern Shop Autumn 1980 catalog- page
Pages 17 and 18


Back to Catalog Database Back to Research & Articles Back to Koitsu.com Home To Ohmi Gallery Home