Tokaido Yaizu-no-hara (1)
.


Publisher:Doi Hangaten
Format:Oban
Restrikes:
Variants:
Seals, etc.:

Tokaido Yaizu-no-hara (1)      Date: 1935

Previous Back to Home Next