Tokaido Yaizu-no-hara (2)
.


Publisher:Doi Hangaten
Format:Chuban
Restrikes:
Variants:
Seals, etc.:

Tokaido Yaizu-no-hara (2)      Date: 1936

Previous Back to Home Next