Yomei Gate-Nikko
.


Publisher:Baba Nobuhiko
Format:Oban
Restrikes:
Variants:
Seals, etc.:

Yomei Gate-Nikko      Date: 1939

Previous Back to Home Next